Ресторант - Шумен

        Вентилационни инсталации Зона посетители - СВ 1, НВ 1 кота ±0.00

        За осигуряване на необходимия свеж въздух в помещението и за осигуряване на необходимата кратност на въздухообмен, са проектирани смукателна и приточна вентилационна инсталация. Изчисленията са направени на база брой пребиваващи хора. Вентилациите в Зоната посетители е организирана посредством високоефективен енерговъзстановяващ блок с подаване на обработен свеж въздух. Свежия въздух се засмуква от фасадата на кота +0.00, като постъпвайки в енерговъзстановяващия блок през зимния период първоначално се обработва от вграден ел.нагревател в блока и след това преминава през енерговъзстановяващия блок и на изхода от блока иама втори ел.нагревател за допълнителна дообработка ако е необходима за достигане на желаните параметри. За въздухоносители са предвидени Spiro въздуховоди със съответните им диаметри необходими по изчисления. Подаването и изсмукването от помещението става посредством смукателни и нагнетателни вентилационни решетки с регулираща секция от тип SPN 1 GALVA 600/100 монтирани на въздоховодите.

        Смукателна вентилация Санитарен възел заведение - СВ 2 кота ±0.00

        За вентилиране на санитарните възли, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Изчисленията са на база 90m3/h за всяко помещение и 50m3/h за предверието към санитарното помещение. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина и оборудвана с канален вентилатор. Въздухът ще се изсмуква чрез регулируеми конусни смукатели тип DVS 125. Изхвърлянето на отработения въздух ще става на кота покрив, по източната фасада на сградата, по въздуховод от поцинкована ламарина закрепен за тавана под плочата. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е с параметри 140m3/h 120Pa.

        Смукателна вентилация Санитарен възел кухня - СВ 3 кота ±0.00

        За вентилиране на санитарния възел, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Изчисленията са на база 90m3/h за помещението. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина и оборудвана с канален вентилатор. Въздухът ще се изсмуква чрез регулируем конус смукател тип DVS 125. Изхвърлянето на отработения въздух ще става на кота покрив, по източната фасада на сградата, по въздуховод от поцинкована ламарина закрепен за тавана под плочата. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е с параметри 90m3/h 80Pa.

        Смукателна вентилация Чадър топла кухня - СВ 4 кота ±0.00

        За Топлата кухня е проектирана местна смукателна вентилационна инсталация СВ-4. Изчисленията са на база вида и мощността на технологичното оборудване. Изхвърлянето на отработения въздух ще става на кота покрив, по източната фасада на сградата, по въздуховод от поцинкована ламарина закрепен за тавана под плочата. Засмукването на въздуха е с центробежен вентилатор с изнесен двигател и крайстенен кухненски смукател от неръждаема ламарина. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е с параметри 1200m3/h 340Pa.

        Смукателна вентилация Подготовки, Мивки и Студена кухня - СВ 5 кота ±0.00    

        За Студената кухня, мивките и подготвителните части от кухнята е проектирана общообменна смукателна вентилационна инсталация СВ-5. Изчисленията са на база вида и мощността на технологичното оборудване, както и по кратности на въздухообмен. Изхвърлянето на отработения въздух ще става на кота покрив, по източната фасада на сградата, по въздуховод от поцинкована ламарина закрепен за тавана под плочата. Засмукването на въздуха е с центробежен вентилатор с изнесен двигател и правоъгълни вентилационни решетки. центробежен вентилатор с изнесен двигател. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е с параметри 920m3/h 150Pa.

        Приточна вентилация Кухня - НВ 2 кота ±0.00

        За компенсация на изсмуквания въздух, както и за осигуряване на свеж въздух e предвидена приточна вентилационна инсталация НВ-2. Пресен въздух се приема от източната фасада на кота +2,50 от общ въздуховод осигуряващ подвеждане на свеж въздух. В приточната система е включен ел.калорифер за предварително подгряване в зимен режим на експлоатация. След това, канален вентилатор подава въздуха по въздуховод от поц.ламарина към вентилационните решетки. Системата е топлоизолирана за предотваратяване на загуби при зимния режим на експлоатация. Въздуха се подава в помещенията чрез правоъгълни вентилационни решетки.

facebook_page_plugin