ПСОВ - кк Златни пясъци

          Сграда Груби Решетки

Предвижда се смукателна вентилация на база 5 кратен въздухообмен за изхвърляне на въздуха от помещенията на двете нива, чрез вентилатор комплект с обезмирисителна инсталация (предмет на друг проект). Въздухът се засмуква чрез правоъгълни вентилационни решетки по три вертикално разположени клона от въздуховод поц.ламарна в горното помещение и хоризонтално разположен под плочата клон от долното помещение. Всеки клон има по три вентилационни решетки с регулиращи секции. Замърсеният въздух се изхвърля зад сградата. Предвижда се приточна вентилация осигуряваща компенсацията на изсмукания от СВ 1 на база 5 кратен въздухообмен въздух. Пресния въздух се осигурява чрез вентилационни блокове - три броя, разположени на стените в горното помещение. Всеки от тях се състои от Неподвижна жалузийна решетка, Подвижна жалузийна решетка, Филтър, Ел.калорифер и осов вентилатор. Изчисленията са на база температура на подавания въздух +5°С, като това се постига чрез включване на ел.калорифера на степени по сигнал от термо сензор. 

За климатизиране на електрозалата е предвиден климатик сплит система с мощност съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешното тяло е колонен тип, работещ на пълна рециркулация и осигуряващ температурния режим на помещението. Външното тяло на климатика е разположено на фасадата на сградата на кота терен. Тръбния сноп между външно и вътрешно тяло е от медни тръби с толоизолация, преминаващи хоризонтално по стената на помещението. Конденза се отвежда по проект ВиК с S-образен сифон в мястото на присъединяване. Параметри на влажността не се нормират. 

За поддържане на минимално изисквуемата температура от +5°С през зимния сезон се предвиждат електрически топловъздушни апарати работещи на пълна рециркулация. Същите се монтират на стена. И се включват по сигнал от термостат в помещението. 

         Трафопост

Предвижда се смукателна вентилация осигуряваща топлоотвеждане от двете отделни клетки на трафопоста. За всяка клетка са предвидени по два осови вентилатора комплектовани с ПЖР и НЖР. Всеки от тях се включва по сигнал от термосензор на трансформатора в чиято клетка се намира. Постъпването на пресен въздух е през НЖР разположени на срещуположната фасасада. 

         Сграда механично пречистване и Въздуходувна

Предвижда се смукателна вентилация осигуряваща топлоотвеждане от пом Въздуходувна. Изчисленията са направени за по-тежкия летен режим на работа съгласно зададени нива на отдавана топлинна мощност и едновременност на работата на въздуходувките. Предвидени са десет осови вентилатора комплектовани с Възвратна клапа и НЖР. Всеки от тях се включва по задание в зависимост от броя работещи въздуходувки и температурно ниво в помещението. Вентилаторите са разположени на височина с цел да засмукват по-топлия въздух. Предвижда се система от въздуховоди от поц.ламарина и ПЖР с ел.задвижки осигуряваща постъпването на свеж въздух за компенсация на отвеждания от СВ 7 дебит. Изчисленията са направени за по-тежкия летен режим на работа съгласно зададени нива на отдавана топлинна мощност и едновременност на работата на въздуходувките. Предвидени са седем вертикални спусъка всеки завършващ с ПЖР. Броя отворени ПЖР зависи от броя работещи смукателни вентилатори на СВ 7 и температурно ниво в помещението. ПЖР са разположени ниско до пода с цел да се осигури логичната посока на въздушния поток, а именно студен – топъл въздух. Предвижда се приточна вентилация осигуряваща пресен въздух за нагнетяване от въздуходувките. Пресния въздух се осигурява чрез вентилационен блок, разположен на стената. Той се състои от Неподвижна жалузийна решетка, Подвижна жалузийна решетка, Филтър, Ел.калорифер и осов вентилатор. Изчисленията са на база температура на подавания въздух +5°С, като това се постига чрез включване на ел.калорифера на степени по сигнал от термо сензор.

Административна сграда

За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са за високостенен монтаж, работещи на пълна рециркулация и осигуряващи температурния режим на помещенията. Свеж въздух се осигурява чрез естествена вентилация през отваряеми врати и прозорци. Външните тела на всички климатици са разположени на фасадите на сградата. Тръбния сноп между външно и вътрешни тела е от медни тръби с толоизолация, преминаващи хоризонтално по плочата в окачения таван и вкопани в стената по вертикал до съответното вътрешно тяло. Конденза се отвежда към най-близкия канализационен клон с S-образен сифон в мястото на присъединяване. Всеки климатичен агрегат има отделно дистанционно управление за индивидуално задаване на температурните нива. Параметри на влажността не се нормират.

 

 
facebook_page_plugin