Хладилна база - Яребична

Във връзка с разширяване на инвестиционните намерения на възложителя настоящият
проект предвижда изграждането на нова сграда за съхранение на храни. Сградата е проектирана
в рамките на застроителните линии посочени във визата. Функционалното разположение е
както следва:
Проектът предвижда хладилна зала и темперирано преддверие развити в централната
част на имота, развити на кота +1,10 спрямо съществуващата сграда с цел облекчаване на
товаро-разтоварната дейност. Хладилнта зала е предвидена с площ и височина подходящи за
разполагането на автоматизирана стелажна система (според избора на възложителя) за
съхранение на продукция съгласно технологичен проект. Работната температура в залата е от -
18° до -25°С. Залата е функционално свързана с темперирано преддверие, където се
осъществява тораро-разтоварната дейност. Работната температура в преддверието е от 4° до
6°С. Транспортната връзка се осъществява от изток през две индустриални врати. Захранването
с готова продукция се осъществява през топлата връзка свързваща съществуващата и
новотроектираната сгради.
Топла връзка е развита на кота +/-0,00, отговаряща на котата на съществуващата сграда.
В обема на топлата връзка са предвидени две групи спомагателни помещения – от изток офисна
част и санитарен възел; от запад битовка за четирима души и стая за почивка.
Конструкцията на сградата е метална, обвита е с топлоизолационни панели, съгласно
проект за ЕЕф, покривът е метална конструкция с покритие от термопанели.

Избрана е инсталация, състояща се от компресорно-кондензаторен агрегат с полухерметичен бутален
компресор и въздушно охлаждан кондензатор, въздухоохладител и необходимата хладилна автоматика.
Съгласно изчислената необходима брутна студопроизводителност Q0=85,10 kW се избират 4 бр.
компресорно-кондензаторни агрегати. Всеки един от тях, трябва да има студопроизводителност Q0min = 22,50 kW
при посочените по-горе работни условия и прегрев на засмукваните от компресора пари 15 [К].
Охлаждането на въздуха в Камера №1 ще се извършва чрез специализирани таванни високоефективни
оребрени въздухоохладители, със стъпка на оребряване не по-малко от 7 мм. Съгласно изчислената необходимата
брутна студопроизводителност, се избират 4бр. въздухоохладители със студопроизводителност Q0min =21,60 kW
при t0=-32 [°С] T1= 7 [°С].
Обезскрежаването на въздухоохладителите се осъществява чрез тръбни електронагреватели, монтирани в
охлаждащия блок и ваната. Процесът е автоматичен, „по време” и се управлява от електронния термостат. При
повишаване на температурата в изпарителя над зададените стойности цикъл “обезскрежаване” ще се преустанови,
дори да не е изтекло времето. За отвеждане на водата след обезскрежаване се предвиждат дренажни тръбопроводи,
в които да се монтират гъвкави ел. нагреватели. Необходимо е водата, отделена при обезскрежаването, да бъде
отведена в „чист“ канал, като се осигури достатъчен наклон на хоризонталните тръби.

 

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА

 

 

facebook_page_plugin