Автосервиз - Жижо

За вентилиране на Сервизната зона, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина и оборудвана с кръгъл канален вентилатор (разположен извън помещението). Въздухът се изсмуква 50% от горната и 50% от долната зона на помещението (на височина 0,2m от пода), като се осигурява кратност на въздухообмена по-голяма от 3 за 1 час. Отработеният въздух се изхвърля на покрива на сградата. Компенсирането на изсмукания въздух се осъществява чрез пасивна компенсационна инсталация. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е с параметри 1300m3/h 200Pa. Вентилационните решетки са тип HN 600/100 с регулиращи секции.

За вентилиране на Битовките и санитарните възли към тях, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Изчисленията са на база 90m3/h за всяко санитарно помещение и според броя хора за битовките. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина и оборудвана с канален вентилатор. Въздухът се изсмуква чрез регулируеми конусни смукатели тип DVS 125 и решетки тип HN 200/100. Изхвърлянето на отработения въздух става на кота покрив, по въздуховод от поцинкована ламарина закрепен за тавана под плочата. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е с параметри 420m3/h 200Pa и е кръгъл канален

За климатизиране на помещенията са предвидени климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Видът на вътрешните тела е както следва: За Сервиз и Изложбена зала – колонен тип, за Офис и Зала за изчакване – високостенен монтаж. Външните тела на всички климатици са разположени на фасадите на сградата.

 

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА

 

facebook_page_plugin